jane Gombe en onderzoek in Tanzania

2010 is een mijlpaal in de geschiedenis van het Jane Goodall Instituut (JGI) en haar oprichtster dr. Dame Jane Goodall. Vijftig jaar geleden zette Goodall – vandaag een wereldberoemde primatologe, milieuactiviste en VN Boodschapper voor de Vrede – voor het eerst voet aan wal aan de oevers van het Tanganyikameer, op de plaats waar zich nu het Gombe Nationaal Park bevindt. Zij was een pionier op vlak van het onderzoek naar het gedrag van chimpansees en deed heel wat ontdekkingen op dit terrein. Maar haar belangstelling verbreedde zich weldra tot het aanmoedigen van mensen om zich in te zetten voor  het welzijn van levende wezens in het algemeen.

Gombe Vraag & Antwoord

1.Waar is Gombe Nationaal Park gelegen?

Gombe Nationaal Park ligt aan de oostelijke oever van het Tanganyikameer in het huidige Tanzania. Toen Jane Goodall daar aankwam, maakte het gebied deel uit van het Britse protectoraat Tanganyika en stond het bekend als het ‘Gombe Stream Chimpanzee Reserve‘. Het is het kleinste nationale park van het land (35 vierkante kilometer).

2. Wanneer kwam Jane Goodall daar voor het eerst aan?

Jane Goodall arriveerde in Gombe op 14 juli 1960.
De Britse autoriteiten weigerden haar daar alleen te laten blijven, en dus was haar moeder, Vanne, bereid om haar te vergezellen.

3. Hoe oud was Jane Goodall toen ze aankwam in Gombe?

Zij was 26.

4. Waarom ging ze eigenlijk naar Gombe?

In 1960 reisde Jane Goodall naar het toenmalige ‘Gombe Stream Chimpanzee Reserve‘ om het gedrag van wilde chimpansees te bestuderen onder auspiciën van de beroemde antropoloog en paleontoloog dr. Louis Leakey. Haar opdracht was het gedrag van chimpansees te bestuderen om de menselijke evolutie beter te begrijpen. Dokter Leakey koos de site uit omdat die aan de oever van een meer lag. Vele gefossiliseerde overblijfselen van de prehistorische mens zijn daar ontdekt.

5. Wat was haar belangrijkste wetenschappelijke ontdekking?
 • Aanvankelijk vluchtten de chimpansees van Gombe wanneer ze Goodall bemerkten. Ze gaf echter niet op en observeerde van op afstand met een verrekijker, en geleidelijk lieten de chimpansees haar dichterbij komen. Op een dag in het najaar van 1960, zag ze chimpansee David Greybeard blaadjes van twijgen plukken om een werktuig te maken om termieten uit een nest te krijgen. Tot dat moment waren wetenschappers ervan overtuigd dat alleen mensen werktuigen maakten en gebruikten, en voor hen gold “de mens als werktuigmaker". Bij het horen van de vaststelling van Goodall, zei dokter Leakey : "Nu moeten we werktuig en mens opnieuw definiëren, of chimpansees accepteren als mensen". Dit was een van de belangrijkste ontdekkingen van Goodall.
 • Tijdens haar eerste jaar in Gombe, zag Goodall chimpansees ook op jonge boszwijnen en rode franjeapen jagen, ze opeten en de prooi delen. Haar ontdekking weerlegde het wijdverbreide beeld van chimpansees als vegetariërs.
 • De mate waarin Goodall het domein van primatologie veranderd en verrijkt heeft kan moeilijk overdreven worden.
 • Ze tartte de wetenschappelijke conventie door de chimpansees van Gombe namen in plaats van nummers te geven, en stond op de geldigheid van haar bevindingen dat dieren een duidelijke persoonlijkheid, geest en emoties hadden.
 • Ze was getuige van blijvende, aanhankelijke en ondersteunende relaties tussen leden van chimpanseefamilies die zo’n 60 jaar oud konden worden.
 • Door de jaren bleef haar werk verrassend inzicht opleveren, zoals de verontrustende ontdekking dat chimpansees overgaan tot primitieve en wrede oorlogvoering. In het begin van 1974, begon een "vierjarige oorlog" in Gombe. Voor het eerst werd "oorlogvoering" op lange termijn opgetekend bij primaten die niet van het menselijke ras waren. De leden van de groep van Kasekela vernietigden systematisch leden van de splintergroep van Kahama, behalve tienervrouwtjes die toegelaten werden om de gemeenschap van de overwinnaars te vervoegen.
 • Ze stelde ook vast dat chimpansees om elkaar geven en blijk geven van waar altruïsme. In 1987 zagen dokter Goodall en haar medewerkers bijvoorbeeld tiener Spil de driejarige wees Mel "adopteren", hoewel het jong niet direct verwant was. Spindel redde het leven van Mel. Het baanbrekende werk van dokter Goodall werd de basis voor gedragsonderzoek bij chimpansees en veranderde op drastische wijze het gebied van de ethologie, de studie van dierlijk gedrag.
 • De apotheose van de eerste 20 jaar onderzoek in Gombe, dokter Goodall’s  boek ‘The chimpanzees of Gombe : Patterns of Behavior ‘, wordt beschouwd als een mijlpaal voor het begrijpen van gedrag bij wilde chimpansees. Door haar oorspronkelijke studies komen onderzoekers in heel wat andere instituten nog steeds tot baanbrekende analyses op het vlak van chimpanseegedrag en tot nieuwe ontdekkingen.
6. Wat is de grotere impact van het onderzoek in Gombe ?
 • Het onderzoek in Gombe begonnen door Jane Goodall in 1960, en voortgezet door een diverse groep wetenschappers in de jaren daarna, is uitgegroeid tot een van de meest duurzame studies over dieren in het wild. Maar het betekent zoveel meer.
 • Het onderzoek in Gombe en de benadering qua natuurbescherming waar het voor staat hebben mee geleid tot antwoorden op een aantal van de meest prangende vragen voor de wereld, zoals
 • Wat betekent het om mens te zijn?
 • Hoe worden bepaalde ziekten verspreid?
 • Hoe breng je de noden van mens en natuur in evenwicht?
 • Hoe stop je de vernietiging van tropische wouden, een belangrijke factor voor klimaatverandering?
 • Hoe verbeter je de situatie van vrouwen in ontwikkelingslanden?
 • Hoe help je mensen in deze landen om efficiënte milieuvriendelijke lokale gemeenschappen te stimuleren?
 • Hoe bereid je de jeugd voor om de thema’s aan te pakken die van invloed zijn op onze planeet - en hun toekomst?
 • Het onderzoek in Gombe heeft een wereldwijde impact en omvat een breed scala aan wetenschappelijke disciplines, inbegrepen menselijke evolutie, ethologie, antropologie, gedragspsychologie, sociologie, natuurbehoud, overdracht van ziekten
  (waaronder HIV-AIDS), veroudering en geospatiale mapping.
7. Hoe evolueerde het onderzoeksprogramma ?

In 1965 werd het ‘Gombe Stream Research Center‘ opgericht, en in 1977 stichtte dokter Goodall het ‘Jane Goodall Institute‘. De gegevens opgetekend in Gombe, die van onschatbare waarde zijn op lange termijn, zijn nu opgenomen in een databank, die beheerd en geanalyseerd wordt in het centrum voor primatenonderzoek van het ‘Jane Goodall Institute‘.

8. Hoe heeft Gombe bijgedragen aan wetenschappelijke literatuur en onze algemene kennis?

Sinds 1960 fungeert Gombe als bron van :

 • Meer dan 200 wetenschappelijke verhandelingen;
 • 35 Ph.D. scripties;
 • Meer dan 30 boeken (waaronder de bestsellers van dr. Goodall  'In the Shadow of Man‘ uit 1971, ‘Through a Window‘ uit 1990, ‘Reason for Hope‘ uit 1999, en een aantal kinderboeken);
 • Negen films (waaronder die geproduceerd door de ‘National Geographic Society‘ en ‘Animal Planet‘, en een IMAX film met ‘Science North‘ in 2002);
 • Honderden populaire artikels, andere geschriften, televisie- en radio-interviews; honderden lezingen en conferenties.[/accordion]
9. Welke impact heeft Gombe gehad op generaties wetenschappers?
 • Dokter Goodall en het onderzoek in Gombe hebben een generatie wetenschappers over de hele wereld geïnspireerd, onder wie heel wat vrouwen, om actief te zijn niet alleen op het gebied van chimpanseegedrag, maar ook meer algemeen op het gebied van natuurbescherming.
 • Alleen al in de Verenigde Staten bekleden studenten die opgeleid zijn  in Gombe nu academische functies doorheen het hele land in belangrijke universiteiten, waaronder Harvard University, the University of Minnesota, University of Southern California, Duke University, en de Universiteit van Californië in Berkeley.
10. Wat heeft Gombe ons geleerd over het gedrag van chimpansees en andere dieren?"

Wanneer Jane Goodall landde op de oevers van het Tanganyikameer in 1960, droeg dokter Louis Leakey haar aanvankelijk op om het gedrag van chimpansees te bestuderen zodat hij de manier waarop mensen in het stenen tijdperk zich waarschijnlijk gedroegen beter zou begrijpen. Tegen de standaardpraktijken van de wetenschap in, gaf ze de chimpansees die ze bestudeerde namen in plaats van nummers, en ze had het over hun persoonlijkheid, gedachten en gevoelens. Haar werk betekende een geweldige vooruitgang voor de kennis over chimpansees tot dan toe, en haar publicaties omtrent de waaier van chimpanseegedragingen blijven tot vandaag fundamenteel voor onderzoekers. Deze studies brachten ook een omwenteling teweeg op het gebied van ethologie (gedrag van dieren), vooral omdat het relevant was voor de studie van dieren in complexe sociale groepen. Voortbouwend op dokter Goodall's eerste onderzoek, doen vele wetenschappers - van wie sommigen onder dokter Goodall studeerden – nog steeds onze kennis groeien over deze verbazingwekkende wezens en wat ze ons vertellen over onszelf.

11. Wat heeft Gombe ons geleerd over menselijke evolutie?
 • Dokter Goodall's baanbrekende ontdekkingen over chimpansees in Gombe in de jaren zestig herdefinieerden de relatie tussen mensen en andere dieren: met andere woorden, het werd duidelijk dat er geen scherpe scheidslijn is tussen menselijke en niet-menselijke wezens, en dat we deel uitmaken van, dus niet gescheiden zijn van de rest van het dierenrijk. Haar bevindingen dat chimpansees werktuigen maken en gebruiken, blijk geven van cultureel gedrag, op dieren jagen en de prooi delen, overgaan tot een soort oorlog en ook verzorgende en altruïstische daden stellen, gaf aanleiding tot een reeks gelijkaardige bevindingen bij andere soorten en in andere geografische gebieden. In de loop der jaren heeft het observeren en documenteren van de wereld van chimpansees in Gombe diepgaand inzicht geboden in de sociale structuur bij onze naaste verwanten, evenals de intellectuele capaciteiten, emoties, en een breed spectrum van gedragingen. Nieuwe ontdekkingen gebeuren vandaag nog steeds.
 • Deze bevindingen hebben licht geworpen op vele aspecten van menselijk gedrag. Door te begrijpen hoe chimpansees zich hebben aangepast aan hun omgeving en hoe ziekte wordt overgedragen binnen hun gemeenschappen, begrijpen wij ook beter aspecten van menselijke evolutie.
 • Wat we hebben geleerd in Gombe over gedrag bij chimpansees en mensen door niet- invasief onderzoek weerspiegelt ander onderzoek elders in de wereld over anatomie van chimpansees. We weten nu dat …
 • De structuur van DNA bij chimpansees en mensen met minder dan twee procent verschilt.
 • Het immuunsysteem zo sterk overeenkomt dat chimpansees heel wat menselijke besmettelijke ziekten kunnen hebben of ermee besmet kunnen raken.
 • De anatomie van het brein van mens en chimpansee zeer gelijkaardig is, behalve dat het bij de chimpansee wat kleiner is. Daarom hoeft het niet te verbazen dat chimpansees in staat zijn tot intellectuele prestaties die ooit beschouwd werden als uniek voor de mens.
12. Wat heeft Gombe ons geleerd over de verspreiding van ziekten?

Niet-invasief onderzoek naar de oorsprong van besmetting met ziekten bij chimpansees in Gombe leverde aanwijzingen op voor de besmetting met verwante ziekten bij de mens. Zo geeft onderzoek naar het ‘simian immunodeficiency virus‘ (SIV) bij chimpansees in Gombe momenteel nieuw inzicht in de overdracht en vooruitgang van HIV bij de mens. Dit kan leiden tot nieuwe vormen van behandeling en nieuwe preventieve maatregelen.

13. Wat heeft Gombe ons geleerd over het conflict tussen mens en natuur?
 • Gombe heeft ons geleerd dat natuurbescherming op lange termijn niet mogelijk is zonder van de lokale bevolking partners te maken en hun basisnoden aan te pakken. Tegelijkertijd heeft Gombe ons ook geleerd dat de welvaart van mensen op lange termijn afhankelijk is van de bescherming van natuurlijke rijkdommen.
 • In de decennia na het begin van onderzoek in Gombe, leidden het hoge geboortecijfer en de periodieke instroom van mensen op de vlucht voor oorlogen in Burundi en de Democratische Republiek Congo tot een hoge bevolkingsdichtheid in het park. Dit resulteerde op zijn beurt in ontbossing als gevolg van koolstofverbranding en woudkappen om plaats te maken voor landbouw. Ernstige bodemerosie en verlies van bodemvruchtbaarheid vanwege overdreven landbouw waren het gevolg.
 • Toen ze over Gombe vloog in 1992 zag dokter Goodall dat nagenoeg alle bomen buiten het park verloren waren gegaan. Ze vroeg zich af hoe de chimpansees zouden overleven. Ze besefte dat de problemen van de dorpelingen, zoals armoede, gebrek aan zuiver water, onderwijs, basisgezondheidszorg en overexploitatie van landbouwgrond intrinsiek verweven waren met de milieuproblematiek. Ze merkte dat er meer mensen in de buurt van het park woonden dan het gebied zou aankunnen.
 • Als gevolg hiervan vestigde dokter Goodall in 1994 wat een van de meest uitgebreide natuurbeschermingsprogramma's in Afrika zou worden - TACARE (Take Care)*, waar traditionele benaderingen van natuurbescherming samengaan met een brede waaier aan ontwikkelingsprojecten voor een gemeenschap.

*De naam TACARE komt van het oorspronkelijke acroniem van het programma, dat de locatie van diverse projecten weergaf. Vandaag zeggen we TACARE, of 'Take Care‘, om te verwijzen naar ons natuurbeschermingsprogramma dat op de gemeenschap gericht is, en dat een breed spectrum aan benaderingen voor natuurbescherming en ontwikkeling integreert.

 • Oplossingen die mensen helpen om het milieu - en zichzelf – bij te staan : TACARE was een directe uitloper van het onderzoeksprogramma in Gombe, bedoeld om in samenwerking met de lokale gemeenschappen oplossingen te vinden voor de mensgerelateerde milieuproblemen rond het park. Het doel was de levens te verbeteren van de dorpelingen in het gebied en kleinschalige milieuvriendelijke ontwikkelingsprojecten aan te moedigen in de hoop dat de lokale bevolking partners zou worden in de inspanningen voor natuurbehoud.
 • Aanvankelijk was TACARE gericht op de vestiging van boomkwekerijen in elk van de dorpen rond Gombe en bospercelen met snelgroeiende soorten voor brandhout om zo het percentage van bomen die geveld werden bij het park terug te dringen.
 • Met toegepaste innovatieve praktijken op het vlak van agrobosbouw, leidt TACARE bosboomkwekers en bosbewakers uit het dorp op om zaailingen te planten voor herbebossing en om natuurlijke regeneratie van bossen te stimuleren. Landbouwers concentreren zich op duurzame landbouwtechnieken, stimuleren verhandelbare gewassen, gebruiken demonstratietechnieken om agrobosbouw te propageren en houden bodemerosie onder controle door contour beplanting met Vetiveria gras.
 • TACARE' s inspanningen breidden zich later uit naar een meer geïntegreerde en diepgaande aanpak voor gemeenschapsontwikkeling. Een microkredietprogramma op basis van de Bank van Grameen* maakt het mogelijk voor vrouwen om kleine leningen af te sluiten voor milieuvriendelijke projecten, een aanpak die zeer succesvol gebleken is.** Wateringenieurs helpen met de constructie van betere watervoorziening*** en door ventilatie verbeterde latrines, en zorgen voor opleiding op het gebied van volksgezondheid en hygiëne. Gezondheidsspecialisten trainen een netwerk van vrijwilligers in de dorpen die informatie en bijstand bieden bij gezinsplanning, en die, in samenwerking met raadgevende artsen van het district, voorlichting en begeleiding geven over HIV - AIDS, soortgelijke fenomenen en thuiszorg. Het programma organiseert ook de bouw van klaslokalen, apotheken en andere nodige gebouwen voor de gemeenschap. Opgeleide ontwikkelingsambtenaren voor de lokale gemeenschap propageren het gebruik van zuinige kachels. Ze helpen ook om studiebeurzen te financieren voor wezen o.m.v. HIV / AIDS en voor minder bemiddelde meisjes die consequent goed hebben gepresteerd in hun studies. TACARE legt de nadruk op het werken met vrouwen, omdat gebleken is, over de hele wereld, dat naarmate vrouwen een betere opleiding genieten, het gezin minder groot wordt.

*De Bank van Grameen is een microfinancieringsorganisatie en ontwikkelingsbank voor de gemeenschap. De bank werd in Bangladesh gestart door Muhammad Yunus. Ze verleent kleine leningen (zogenaamd microkrediet of "grameencredit") aan de verarmde bevolking zonder onderpand.

**Er zijn momenteel meer dan 1100 actieve deelnemers in het microkredietprogramma van JGI, met meer dan de helft vrouwen.

***Meer dan 43.000 mensen hebben nu toegang tot zuiver water door dit initiatief.

 • In 2006 begon JGI samen te werken met het lokale consortium voor koffie. Omdat koffiebonen het best evolueren onder de schaduw van bomen en chimpansees niet zo dol zijn op bonen, zijn die gewassen in harmonie met de chimpansees en vormen ze een duurzaam landbouwalternatief. JGI vergemakkelijkte directe marketing door het consortium te koppelen aan buitenlandse kopers en kon zo hogere prijzen genereren – de hoogste ooit in Tanzania - voor koffie van topkwaliteit uit het gebied. In 2007 en 2008 werd ongeveer 15 procent van de koffie van Kigoma op de markt gebracht met de hulp van JGI. De prijzen varieerden tussen $ 3,50 en $ 4,20 per kg, en dat verhoogde de inkomsten voor koffiebouwers van Kigoma met ongeveer $ 200.000 per jaar. De vraag naar koffie van topkwaliteit uit Kigoma die verband houdt met het verhaal van JGI qua natuurbehoud en ontwikkeling blijft hoog en groter dan het huidige aanbod.
 • Sinds 2003, mede dankzij de steun van het ‘U.S. Agency for International Development‘ (USAID) en andere belangrijke schenkers, hebben JGI en lokale en internationale partners meer dan $ 7.000.000 geïnvesteerd in landschaps-schaal natuurbeschermingsprojecten geconcentreerd op de gemeenschap. Deze projecten zijn gericht op het ‘Greater Gombe Ecosystem‘ (GGE) in het Nationale Park van Gombe en op het ‘Masito-Ugalla Ecosystem‘ (MUE) direct naar het zuiden.
 • Een unieke aanpak: Om goede relaties in de gemeenschap op te bouwen werkt het personeel van JGI samen met lokale leiders in ieder dorp om problemen en mogelijke oplossingen onderling uiteen te zetten. Om een goede communicatie en relatie verder in de hand te werken, zijn de leden van JGI op het terrein bijna uitsluitend burgers van de natie.
 • Succes verzekeren op lange termijn: Lokale JGI medewerkers moedigen jongeren aan om actief betrokken te raken bij de oplossing van de milieuproblematiek door activiteiten gericht op herbebossing, erosiebestrijding, duurzame landbouw, verantwoordelijke veeteelt, vermindering van bushmeat, en meer. Deze activiteiten worden doorgaans geïntroduceerd door Jane Goodall's Roots&Shoots, het mondiale humanitaire- en milieugerelateerde jeugdprogramma van JGI.
 • State of the Art: Door TACARE, maakt het Jane Goodall Instituut gebruik van multidisciplinaire toegepaste instrumenten op het gebied van wetenschap voor natuurbehoud zoals actieplanning voor natuurbehoud, evenals hoogwaardige geo mapping technologie, om bescherming van chimpansees en menselijke armoedebestrijding direct te koppelen, met bijbehorende voordelen in verband met thema’s zoals klimaatverandering, overdracht van ziekten, en de wanhopige nood aan stabielere gemeenschappen in de derde wereld.
 • Opbouwen van momentum : USAID heeft TACARE erkend als een modelbenadering voor natuurbescherming en gemeenschapsontwikkeling, en heeft zo personeel uit de hele wereld gestuurd om het programma te observeren.
 • JGI opereert met het TACARE programma in 24 dorpen rond het ‘Gombe National Park‘ en breidt nu uit naar het Ecosysteem van Masito-Ugalla in zuidelijke richting en ook naar andere Afrikaanse landen, zoals de Democratische Republiek Congo en Oeganda.[/accordion]
14. Wat heeft Gombe ons geleerd om de vernietiging van tropische wouden tegen te houden, een belangrijke factor voor klimaatverandering?
 • Gombe heeft ons geleerd dat langdurige bescherming van tropische wouden zelden mogelijk is zonder de steun van mensen die in de buurt van het woud wonen, vooral als die in armoede leven.
 • Vele van de aangewende maatregelen en technieken geleerd uit het werk van TACARE zijn essentieel voor de bescherming en het herstel van het woud. Hoewel het doel is om het leefgebied van chimpansees te bewaren, helpt de aanpak van TACARE ook om lokale gemeenschappen te beschermen en hun bossen te herstellen, zodat kooldioxide opgeslagen wordt en klimaatverandering getemperd wordt. De methodes van TACARE zullen mensen ook helpen zich aan een droger klimaat aan te passen.
15. Hoe heeft Gombe bijgedragen om de situatie van vrouwen in ontwikkelingslanden te verbeteren?
 • Vanwege de rol van vrouwen in de lokale gemeenschap, is de kwestie van hun welzijn een sleutelelement van het programma van TACARE rond ‘Gombe National Park‘.
 • Het Instituut organiseert microkredietprogramma's waarmee dorpelingen die in ‘Gombe National Park’ wonen - vooral vrouwen - kapitaal kunnen krijgen voor kleine milieuvriendelijke zakelijke ondernemingen. Dit door hun eigen geld bij elkaar te leggen en dankzij extra financiële middelen van het Instituut. Terugbetalen lukt wonderwel - meer dan 85 procent.
 • Het Instituut legt speciaal de nadruk op onderwijs voor meisjes, met studiebeurzen die meisjes in Tanzania hebben geholpen om de middelbare school af te maken en zelfs hoger onderwijs. Het personeel van JGI heeft ook bijgedragen in de bouw van latrines op school voor de privacy zodat meisjes op school kunnen blijven na het begin van de puberteit. Onderzoek toont steeds meer aan dat het gezin kleiner wordt naarmate de opleiding van vrouwen beter wordt.
 • Door de inspanningen van JGI, krijgen heel wat vrouwen nu toegang tot zuiver water in hun dorp in plaats van daar lange afstanden voor te moeten lopen. Dankzij bospercelen dicht bij het dorp en zuinige kachels – elementen van het TACARE programma van JGI – hoeven vrouwen niet meer een heel deel van de dag op weg te zijn voor brandhout. Vrouwen hebben nu meer tijd voor zichzelf en hun kinderen en om zich bezig te houden met de gemeenschap. Dit komt dan weer Gombe en de chimpansees ten goede, aangezien de stem van die vrouwen nu invloed krijgt op de beslissingen qua natuurbehoud in de regio.[/accordion]
16. Hoe heeft Gombe mensen in ontwikkelingslanden geholpen om een efficiënte, milieuvriendelijke lokale economie te stimuleren?
 • Het Instituut hanteert geavanceerde technologie bij de activiteit in Gombe om chimpansees en het milieu te beschermen. In samenwerking met ESRI en ‘DigitalGlobe‘, maakt het Instituut gebruik van 60-cm satellietbeelden van ‘QuickBird‘ met een hoge resolutie en technologie van het ‘Geographic Information System‘ (GIS) om het leefgebied van de chimpansees en het grondgebruik door de mens in kaart te brengen. Door de hechte samenwerking met de gemeenschappen ter plekke, is het instituut in een unieke positie om de informatie die het verzamelt mee te delen en gemeenschappen als partners binnen te halen voor de missie om chimpansees in Gombe voor uitsterven te behoeden.
 • Daarnaast werkt het instituut samen met Google Earth Outreach aan een proefproject op het gebied van klimaatverandering. Dit project zal lokale gemeenschappen een leidende rol laten spelen om de herstelde bossen rond Gombe en de grotere nabijgelegen ecosystemen te beschermen waar nog meer chimpansees leven. Met technologie van Google, zoals mobiele telefoons van Android en een mondiaal bosbewakingssysteem op het web, zullen speciaal opgeleide bosbewakers de nodige gegevens bij elkaar brengen om te bewijzen dat hun inspanningen het woud beschermen. Dat is een essentiële voorwaarde voor de regio om te kunnen deelnemen aan het programma tegen uitstoot van gassen door ontbossing en aantasting (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation / REDD) waardoor gemeenschappen in aanmerking komen voor financiële steun voor plannen voor duurzame ontwikkeling.
17. Wat heeft Gombe ons geleerd over de voorbereiding van jongeren op thema‘s die van invloed zijn op onze planeet, evenals hun eigen toekomst?
 • In 1991 richtte Jane Goodall in Dar es Salaam in Tanzania, Jane Goodall Roots&Shoots op, het mondiale milieugerelateerde- en humanitaire programma van JGI voor de jeugd. Roots&Shoots kende heel wat succes in de regio van Gombe en kreeg een centrale rol voor de inspanningen qua natuurbescherming vanwege de gemeenschap. Vandaag heeft voorgaande spatie opheffen Roots & Shoots bijna 150.000 leden in meer dan 120 landen over de hele wereld.
 • Het programma inspireert jongeren van alle leeftijden tot positieve verandering voor mensen, dieren en ons eigen milieu. Jonge mensen identificeren zich en ondernemen actie voor thema’s die hun aanbelangen in hun gemeenschap en overal ter wereld.
 • Vijftig jaar na de aankomst van Jane Goodall in Gombe, bereikt haar visie de volgende generatie en bereidt deze voor om de kwesties aan te pakken die invloed hebben op onze planeet, en eveneens op hun eigen toekomst.