Senegal

Gemeenschapsgericht natuurbehoud, onderzoek en duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling in landbouwgemeenschappen stimuleren, helpt de laatste chimpansees in Senegal overleven

Kedougou is de hoofdstad van een van de minst bevoorrechte regio’s van Senegal. Door haar afgelegen geografische ligging in het zuidoosten van het land, op de grens met Mali en Guinea, is ze afgesneden van de ontwikkeling aan de kust. Verarmde gezinnen moeten er hun toevlucht nemen tot alle mogelijke manieren om te kunnen overleven, ook als die niet duurzaam zijn.

Daarnaast is deze regio, waarin ook de gemeente Dindéfélo gelegen is, de thuis van de enige en laatste chimpansees in Senegal, die tot de meest bedreigde ondersoort behoren. Zij lopen gevaar door het verlies en de aantasting van hun habitat, die het gevolg is van menselijke activiteiten als ontbossing door niet-duurzame landbouwtechnieken, beweiding door vee en ongecontroleerde bosbranden.

Sommige chimpanseegroepen vertonen tal van unieke gedragspatronen die ze hebben ontwikkeld om zich aan deze hete en droge habitat aan te passen, zoals waterpoelen opzoeken, in grotten schuilen tegen de hitte en met speren op kleinere primaten jagen. De regio heeft al erg te lijden onder de klimaatverandering, wat de overleving van deze chimpanseepopulaties bijzonder kritiek maakt.

Het uitsterven van deze chimpansees zou een onschatbaar verlies betekenen. Toch is een kentering mogelijk door nauw samen te werken met de lokale gemeenschappen en mee voor de voedselzekerheid van deze gemeenschappen te zorgen. Dat gebeurt met behulp van duurzame landbouw, opleiding en de bewustmaking van deze gemeenschappen om hun natuurlijke hulpbronnen zo te beheren dat ook de toekomst van hun kinderen wordt veiliggesteld, terwijl ze meteen ook de habitat van de resterende chimpansees in Dindéfélo en omgeving beschermen.

Wat doet het Jane Goodall Institute in Senegal?
  • Onderzoek: JGI is de exclusieve technische assistent van het Réserve Naturelle de la Communauté de Dindéfélo (RNCD), en werkt zij aan zij met de autoriteiten om beschermde gebieden, corridors en herbebossingszones te creëren. JGI geeft opleiding en houdt vergaderingen met autoriteiten en lokale stakeholders, organiseert en financiert plannen voor brandgangen en promoot ecotoerisme in het reservaat, inclusief het tracken van chimpansees. JGI voert verschillende studies en tellingen uit om de chimpanseepopulaties in kaart te brengen, evenals de bedreigingen voor hun habitat.
  • Bewustmaking en educatie: JGI leidt educatieve programma’s en bewustmakingsacties, houdt vertoningen van milieufilms, radioworkshops en campagnes over de inzameling van gevaarlijk afval (batterijen, ….) en organiseert educatieve kampen en schoolbeurzen voor kinderen uit Senegal en Guinea. Het Jane Goodall Institute Belgium steunt meer bepaald het leiderschapsprogramma voor jongeren ‘Roots & Shoots’ in Senegal.
  • Boslandbouw: JGI voert projecten uit voor de herbebossing van chimpanseecorridors, voor het verbeteren van de voedselzekerheid van de lokale bevolking en voor de aanleg van een bufferzone die de lokale gemeenschap aan de nodige hulpbronnen moet helpen terwijl deze voor het behoud van de beschermde gebieden instaat. Verder zijn er nog ‘living fences’-projecten om het weghalen van hout uit de bossen te voorkomen en studies met het oog op een productievere bodem en het verbeteren van de teelt en verwerking van inheemse graansoorten.
  • Water, gezondheid en sanitaire voorzieningen: het bouwen van scholen en het bouwen en herstellen van waterputten, wasserijen en latrines, de bouw van van een opleidingscentrum, workshops over hygiëne, de verdeling van hygiënische producten, de verdeling van lampen op zonne-energie, assistentie op het gebied van diergeneeskunde en gezondheid.
Hoe kun jij zowel de lokale gemeenschappen als de chimpansees helpen?

Door een chimpvoogdij te nemen of door onze werking te steunen met een gift.

Foto credit: (heldenfoto) S. Rodríguez / JGI Senegal
Tekst: Federico Bogdanowich / JGI Senegal